AndWebTraffic

Dohoda o koupi

Všechny objednávky zpracované prostřednictvím AndWebTraffic.com podléhají podmínkám, které mohou být nalezeny na stránce Podmínky Služby, stejně jako ty, které uvidíte v následující servisní dohodě.

Podáním objednávky, se má za to, že jste četli, porozuměli, a souhlasili s podmínkami jak servisní dohody a prodloužené Podmínky služby. Tyto podmínky jsou dohodou mezi vámi ("zákazník, klient, inzerent, prodejce"), a AndWebTraffic.com ("my"). Měly by být přečteny a pochopeny.

Všechny objednávky jsou zpracovány jakmile je to možné, podle data objednávky. Tato doba je většinou mezi 24 až 72 hodinami, záleží na objemu objednávek. Tento časový rámec se netýká objednávek podaných o víkendu, takové objednávky jsou zpracovány další pracovní den. Podle poptávky se odvíjí proces kampaně, k začátku může dojít až za 72 hodin.

Každá návštěvnost je odeslána jako "je". Všechny kampaně jsou považovány za aktivní v momentu prvního návštěvníka (klik/doprava), který je dodán na stránku klienta.

Všechny doprava/kliknutí budou dodány na webovou stránku předloženou v objednávce. V případě chyby v dodané URL, klient nebude činit AndWebTraffic.com nebo partnerské stránky zodpovědné za chybu. Jakákoliv doprava doručena na stránku klienta s chybou nebude předmětem vrácení peněz.

Co se týče podmínek data začátku kampaně, z důvodů množství zakoupené dopravy v různý čas, se může datum začátku měnit. Nejsme jakkoliv zodpovědní, pokud vaše kampaň nezačne přijímat dopravu v určitý čas.

Je vám garantováno, že vám odešleme počet návštěvníků na danou URL během 60 dní nebo méně. To je jediná garance této služby. V žádném případě nejsme odpovědní za případné, přímé, nepřímé, nechtěné, trestné nebo jiné škody. Ty zahrnují, ale nejsou tím omezeny, škody za snížení výdělku, ztrátu informací nebo jiné peněžní ztráty vznikající z používání nebo neschopnosti používat balíček. Toto je platné i když my, poskytovatelé služby, nám byla oznámena možnost takových škod.

Pokud nejsme schopno doručit počet slíbených návštěvníků během 60 dní od začátku kampaně, tak můžete zažádat o vrácení peněz. V tomto nepravděpodobném případě, když my, poskytovatelé služby, nedodáme počet slíbených návštěvníků, poskytneme vrácení peněz vaší celkové nákupní ceny na základě úměrnosti. V případech, kdy je podána žádost o vrácení peněz, si rezervujeme právo na hlubší prošetření a schválení nebo odmítnutí vašeho požadavku. Vrácení peněz je provedeno pouze se souhlasem AndWebTraffic.com.

V případě toho, když není stránka klienta dostupná z jakéhokoliv důvodu ("spadl server nebo je nedostupný, vypršení časové limitu žádosti, nebo je aktivní, ale s interními chybami serveru, 404 chyby a jiné typy běžných nebo neběžných chyb spojených s internetem a jeho infrastrukturou"), klient nebude činit AndWebTraffic.com nebo jeho partnery zodpovědné za tyto chyby. Všechna/jakákoliv doprava doručená na stránku klienta během spadnutí serveru nebude předmětem vrácení. V případě zmíněných chyb, včetně chyb nezmíněných, ale jasně určených, může klient napsat požadavek, aby byla kampaň pozastavena. Po vyřešení problému, se pozastavená kampaň znovu spustí. Jakákoliv doprava předtím odeslána nebude předmětem vrácení.

Používáme nejmodernější sledovací systém, abychom mohli sledovat vaši kampaň. Každé objednávce je přiděleno ID kampaně, které je používáno pro sledování návštěvníků odeslaných na vaší stránce. Když poskytneme pohled reklamy, AndWebTraffic.com ukáže návštěvníkům ID kampaně. Klient rozumí tomu, že když návštěvník koukající na reklamu, ji zavře před dokončením nahrání (z důvodů šířce pásma, grafiky, animaci nebo nezájmu návštěvníka atd.), tak to bude v našem systému započítáno. My jsme na vaši stránku odeslali návštěvníka a proto jsme splnili náš závazek. Je důležité si uvědomit, že něco takového se nemusí objevit ve statistikách vaší webové stránky. AndWebTraffic.com nemůže kontrolovat činy jednotlivců prohlížejících si vaší stránku a není zodpovědný za taková jednaní.

Když si zakoupíte kampaň dopravy, tak rozumíte a souhlasíte se statistickým systémem od AndWebTraffic.com, který bude sloužit jako oficiální záznam doručené dopravy. AndWebTraffic.com nebude zodpovědný za dopravu neobdrženou na stránku vaší kampaně, ale odeslané z našeho reklamního serveru během doby spadnutí na jakoukoliv část internetu nebo na klientovu stránku z jakéhokoliv důvodu. Uvědomte si, že jakákoliv doručená doprava za těchto podmínek nebude předmětem vrácení.

AndWebTraffic.com NEUMOŽŇUJE stránky kampaně s jakýmikoliv vyskakovacími okny, nebo zavíracími okny nebo jakákoliv jiná extra-generovaná okna, včetně oken systémových zpráv a JavaScript varovných oken, pokud není v balíčku řečeno jinak. Jakákoliv dodatečně generovaná okna vaší stránkou budou považována za vyskakovací okna. NESMÍTE používat jakýkoliv JavaScript pro upravení velikosti okna. Stránka vaší kampaně nesmí mít jakoukoliv HUDBU/ZVUKY nebo JAVA APPLETY na příchozí stránce návštěvníka. Pokoušení se o JavaScripty, které změní domovskou stránku lidí nebo přidají vaší webovou stránku do jejich oblíbených je zakázáno.

Pokud je v jakýkoliv čas nainstalováno vyskakovací okna na URL, AndWebTraffic.com ZASTAVÍ kampaň a NEBUDETE mít nárok na vrácení.

Klient přijímá, že objednávka je za stanovené podmínky. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou předmětem změny v jakýkoliv čas, po skončení dané podmínky.

Klient nesmí prodávat, přiřadit nebo přenést jakákoliv práva nebo služby spojené s nákupem. Klient nesmí, za žádných okolností, mít jakýkoliv druh vyskakovací reklamy na webové stránce propagované od AndWebTraffic.com, pokud nebyl objednán balíček, který by je umožňoval. Klient nesmí měnit obsah URL, která je propagována, jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného schválení od autorizovaných pracovníků AndWebTraffic.com. Jakýkoliv pokus, ať už nehodou nebo designem, který by podryl záměr těchto VSP nebo obecných principů, pro které je toto napsáno, vyústí v okamžité smazání účtu bez možnosti úpravy nebo vrácení.

V případě nesrovnalostí mezi množství dodané dopravy od AndWebTraffic.com a množstvím dodané dopravy klientovi, klient souhlasí s použitím ohlášení připraveného správce naší ("AndWebTraffic.com") kampaní, pro oficiální hlášení. Klient rozumí a souhlasí s tím, že hlášení obdržené od AndWebTraffic.com je pravdivé a přesné, a souhlasí s tím, že nebude činit AndWebTraffic.com, jeho mateřskou společnost, také všechny společnosti a jednotlivce spojené, zodpovědné za neočekávané výsledky plynoucí z jakékoliv propagační kampaně.

Tým podpory je dostupný virtuálně 24 hodin/denně. Všechny požadavky musí být provedeny napsáním emailu nebo přes telefon. Klient také rozumí, že technická služba nemusí být dostupná v určitý čas, když klient zažádá o kontakt. Naší politikou je odpovědět na všechny e-maily během 24-48 hodin. Klient souhlasí s těmito podmínkami služby a rozumí, že jsou legálně závazné.

AndWebTraffic.com má povoleno identifikovat klienta, jako klienta AndWebTraffic.com a může použít klientovo jméno ve spojení s marketingovým materiálem AndWebTraffic.com. Předmět předchozího schválení každé strany, AndWebTraffic.com může zvolit vydat tiskové vyjádření oznamující marketingovou spolupráci klienta s AndWebTraffic.com.

AndWebTraffic.com nebude propagovat spam, podvodné, nenávisté, porno, warez, hackingové, nebo jiné stránky/nabídky, které by mohli být považovány za urážlivé většině návštěvníků. Jakákoliv snaha obejít naše směrnice vyústí ve zrušení účtu a nebude možnost vrácení.

AndWebTraffic.com nedoručí obecnou dopravu na stránky obsahující obsah, který není vhodný pro prohlížená běžnému publiku, pokud specificky neobjednáte dopravu pro kasina nebo dospělé. Nevhodný obsah při doručení dopravy zahrnuje, ale není omezený, dospělý obsah, nenávistný obsah, ilegální obsah (v USA) a obsah, který povzbuzuje nelegální aktivity a násilí. Co je nevhodný obsah je předmětem čistě našeho rozhodnutí.

AndWebTraffic.com před začátkem kampaně zhodnotí vaší stránku. Pokud se vaše stránka během kampaně změní, tak že bude obsahovat nevhodný obsah, tak AndWebTraffic.com okamžitě zastaví vaši kampaň. V tomto případě vám nebude poskytnuto vrácení peněz.

AndWebTraffic.com nemůže být zodpovědný za faktory mimo naši kontrolu, které mohou narušit naši schopnost doručit návštěvníky na vaši URL. Takové faktory zahrnují, ale nejsou omezeny, vypadnutí našeho serveru, přetížení vašeho pásma (pokud je použito), chyby na vaší stránce, vyskakovací ničitelé, a výpadky sítě mimo naše servery. Kontaktujte prosím vaši společnost web-hostingu nebo poskytovatele sítě, pokud si nejste jisti zdali je nebo není váš hosting účet kompatibilní s programe, který si objednáváte.

TERMINOLOGIE: (1) V aktuálním kontextu, návštěva se obecně vyskytuje, když je textový soubor nahrán z vašeho serveru (to zahrnuje HTML soubory). Klik se vyskytne, když je soubor nahrán z vašeho webové serveru. Jelikož nahrání jedné webové stránky může způsobit různá data k nahraní (např.: obrázky), několik kliknutí se objeví během nahrání stránky. Proto je počet kliknutí vždy větší, než (nebo rovný) číslu návštěv. Termín "počet návštěvníků" je zaměnitelný s termínem "počet návštěv". Několik "návštěv" může pocházet z jedné IP adresy nebo jednotlivce. To se obecně objevuje, když se jednotlivec vrací nebo obnovuje stránku. (2). "Úměrné" vrácení je spočítáno dělením čísla návštěv, které jsme dodali, počtem návštěv, které jste si objednali. Výsledek tohoto počtu je odečten od 1 a výsledné číslo je vynásobeno cenou vaší objednávky pro vypočtení "úměrného" vrácení. (3) Cílené kampaně jsou jakékoliv kampaně, které jsou specifické jazykem, segmentem, nebo stránkou. Ne cílené kampaně nejsou specifické jazykem, segmentem nebo stránkou.

Pokud je jakákoliv provize této dohody považovaná za neplatnou nebo nevynutitelnou jakoukoliv jurisdikcí nebo vládní agenturou mající jurisdikci, tak daná provize bude považovaná za upravenou, podle potřeby, aby byla provize platná a vynutitelná. Zbývající provize zůstanou v plné síle a efektu.

Zákazník souhlasí, že AndWebTraffic.com nebude zodpovědný za jakoukoliv úpravu, pozastavení služby. AndWebTraffic.com si rezervuje právo v jakákoliv moment a čas od času upravovat nebo pozastavit, dočasně nebo permanentně, službu (nebo její část) s nebo bez oznámení.

PŘEDMĚT PLATNÉHO ZÁKONA, ZÁKAZNÍK JASNĚ CHÁPE A SOUHLASÍ, ŽE AndWebTraffic.com A JEHO DCEŘINÉ FIRMY, PŘIDRUŽENÉ FIRMY, FUNKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI, AGENTI, PARTNEŘI A POSKYTOVATELÉ LICENCE NEBUDOU ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NECHTĚNÉ, SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO PŘÍKLADNÉ ŠKODY, VČETNĚ, ALE NE NEOMEZENO, ŠKOD ZA ZTRÁTU ZISKU, DOBRÉ VŮLE, POUŽITÍ, DAT NEBO JINÝCH NEURČITÝCH ZTRÁT (I KDYŽ BYLA AndWebTraffic.com OZNÁMENA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD) ÚSTÍCÍCH Z: (i) POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽITÍ SLUŽBY; (ii) CENA POŘÍZENÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB VÝSLEDKEM Z JAKÉHOKOLIV ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, DAT, INFORMACÍ NEBO SLUŽEB, NEBO OBDRŽENÝCH, NEBO PŘIJATÝCH ZPRÁV, NEBO TRANSAKCÍ VLOŽENÝCH DO, SKRZE NEBO OD SLUŽBY; (iii) NEAUTORIZOVANÝ PŘÍSTUP DO NEBO ALTERNACE VAŠICH PŘENOSŮ NEBO DAT; (iv) PROHLÁŠENÍ NEBO CHOVÁNÍ JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANY NA SLUŽBU; NEBO (v) JAKÁKOLIV ZÁLEŽITOST TÝKAJÍCÍ SE SLUŽBY.

Tato dohoda je předmětem změny v jakýkoliv čas bez předchozího oznámení.

Ty, tímto, souhlasí s tím, že tím, že nařídí veškeré služby od nás, že jste si přečetli a přijala všechny podmínky výše.

KONEC DOHODY

Aktualizováno: 21.2.2014