Warunki Korzystania z Usługi

Akceptacja

AndWebTraffic.com usługi są podmiotem poniżej wspomnianych Warunkach Korzystania z Usług (TOS). Należy pamiętać, że wszelkie przyszłe aktualizacje w TOS są w gestii AndWebTraffic.com i mogą być dokonane bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto, korzystanie z wszelkich usług (gi) oferowanych przez nas lub którykolwiek z naszych serwisów partnerskich (ego) podlegają każdej z napisanych wytycznych/zasad mających zastosowanie w celu korzystania z takich usług, które mogą być zamieszczone w każdej chwili. Wszystkie takie zasady/wytyczne, są niniejszym, wkomponowane poprzez odniesienie do TOS.

Opis Usługi

AndWebTraffic.com zapewnia następujące: narzędzia do generowania ruchu, usługi handlowe, markowe programowania i spersonalizowane treści, które są oferowane w obszarze sieci AndWebTraffic.com i mogą być dostępne za pośrednictwem dowolnej osoby lub urządzenia. Zgadzając się na te warunki, również rozumiesz i zgadzasz się, że reklamy te mogą być uwzględnione jako część usługi. Również rozumiesz i zgadzasz się, aby otrzywać w ramach oferowanej usługi, niektóre komunikaty AndWebTraffic.com jak ogłoszenia o usługach i wiadomości administracyjne, również że taka komunikacja jest częścią członkostwa AndWebTraffic.com i powinieneś zostać członkiem AndWebTraffic.com. Użytkownik rozumie i zgadza się, że usługi są dostarczane "TAK JAK JEST" i że AndWebTraffic.com nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, usunięcie i/lub brak możliwości przechowywania żadnej informacji lub ustawień Użytkownika. Jesteś odpowiedzialny za dostęp do takich usług, oraz że dostęp ten może obejmować opłaty innej firmy (dostawcy usług internetowych lub opłat czasu antenowego), za które AndWebTraffic.com nie ponosi odpowiedzialności. Użytkownik rozumie i zgadza się, że AndWebTraffic.com może tworzyć pewne obszary Serwisu zawierające treści przeznaczone dla dorosłych. Zgadzasz się, tym samym że masz co najmniej 18 lat, aby uzyskać dostęp do takich treści , które mogą być tworzone w dowolnym miejscu. W przeciwnym razie, wszyscy użytkownicy powinni posiadać co najmniej 13 lat, aby korzystać z AndWebTraffic.com Service.

Obowiązki Rejestracyjne

Aby skorzystać z usługi, oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią, aby utworzyć umowę prawnie wiążące i nie jesteś wykluczony z dostępu do usług. Po rejestracji, użytkownik zgadza się:

  • Że informacje o Tobie były prawdziwe, dokładne, aktualne i w pełni wymagane w Formularzu Rejestrowania się w Serwisie i
  • Aby utrzymać i aktualizować Dane Rejestracyjne i utrzymać je prawdziwymi, aktualnymi, dokładnymi i kompletnymi.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że AndWebTraffic.com ma uzasadnione podstawy, aby zawiesić lub zamknąć konto, wynikać, powinno to z nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych podanych informacji.

Polityka Prywatności

Dane rejestracyjne i niektóre inne informacje o Tobie są przedmiotem naszej Polityk Prywatności. Musisz zrozumieć, że korzystanie z usługi oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystanie (z zastrzeżeniem do naszej Polityki Prywatności) tych informacji, w tym ich transferu do miejsc składowania, przetwarzania i wykorzystywania przez AndWebTraffic.com.

Członkostwo Kont

W przypadku wydania hasła i konta po zakończeniu rejestracji, będziesz zobowiązany do zapewnienia poufności wydanego hasła i konta użytkownika. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie czynności zachodzące w haśle lub koncie. Użytkownik zobowiązuje się do (a) niezwłocznego zawiadomienia AndWebTraffic.com o jakiegokolwiek naruszeniach bezpieczeństwa konta i (b) upewnij się, że wylogowujesz się z konta pod koniec każdej sesji. AndWebTraffic.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezastosowania się do sekcji 5.

Zachowanie

Użytkownik rozumie, że wszelkie informacje/treść, jakiekolwiek napisane publicznie lub przekazywane prywatnie, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, od której pochodzi taka treść. AndWebTraffic.com nie kontroluje treści publikowanych za pośrednictwem usługi redakcyjnych i, jako takie, nie ma gwarancji ich rzetelności, dokładności i jakości. Możesz również zrozumieć, że korzystając z usług witryny, możesz być narażony na treści, które są nieprzyzwoite, ordynarne lub obraźliwe.
Użytkownik rozumie i zgadza się korzystać z usług oferowanych przez AndWebTraffic.com w sposób, który nie szkodzi innym, nie narusza praw poszczególnych osób, w tym prawa własności intelektualnej, lub nie promuje żadnych nielegalnych działań określonych przez ustawę w lokalnych i/lub międzynarodowych przepisach.

Wprowadzanie Treści

AndWebTraffic.com nie rości sobie prawa własności treści, które wprowadzasz lub udostępniasz o włączeniu usługi. Jednak w odniesieniu do wprowadzonej treści lub wprowadzenie treści do publicznie dostępnych obszarów usług, wyrażasz zgodę AndWebTraffic.com licencję na dystrybucję, reprodukowanie, modyfikowanie, w żaden sposób nie przynoszące korzyści AndWebTraffic.com.

Udziały i Opinie

Użytkownik rozumie i zgadza się, że każde udziały automatycznie stają się własnością AndWebTraffic.com i AndWebTraffic.com może je wybrać według własnego uznania, korzystać z takich składek w sposób dający korzyści AndWebTraffic.com. Użytkownik oświadcza również, że nie przysługuje mu prawo do odszkodowania od takich udzaiłów.

Zakończenie

Zgadzasz się, że AndWebTraffic.com w pewnych okolicznościach i bez uprzedzenia może niezwłocznie zawiesić lub zamknąć konto użytkownika, jakiekolwiek adresy e-mail oraz dostęp do usług witryny. Przyczyną takiego rozwiązania będą i obejmują, ale nie ograniczają się do (a) naruszenia TOS (b) dokonujących oszustw i / lub (c) niepłacenia żadnych należnych opłat

Ograniczenie odpowiedzialności

zgodnie z obowiązującym prawem, wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że AndWebTraffic.com i jej zależne spółki, drugorzędne, pracownicy, funkcjonariuszy, licencjodawcy, agenci i partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, przykładowe lub specjalne szkody, w tym, ale nie wyłącznie, wartości firmy, wykorzystywania, danych lub innych strat niematerialnych (nawet jeśli AndWebTraffic.com zostało poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód), w wyniku: (i) użytkowania lub niemożności korzystania z usługi; (ii) kosztów nabycia zastępczych towarów i usług wynikających z wszelkich towarów, danych, informacji lub usług zakupionych lub uzyskanych lub otrzymanych wiadomości lub transakcji zawartych za pośrednictwem lub z usługą; (iii) nieautoryzowanego dostępu lub zmiany Twoich transmisji lub danych; (iv) oświadczeń lub zachowania jakiejkolwiek strony trzeciej w związku z usługą; lub (v) wszelkie inne kwestie związane z usługą.

Ogólna Całość Umowy

Ten TOS zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między użytkownikiem a AndWebTraffic.com w odniesieniu do usługi. Jednakże, inne warunki mogą być stosowane w przypadku korzystania lub nabycia innych usług AndWebTraffic.com. lub usług partnerskich

Umowa Zakupu

Zakup usługi lub produktu oferowanego przez AndWebTraffic.com lub jej filii podlega warunkom określonych w naszej Umowie Sprzedaży. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wszystkie warunki, politykę i zasady określone w naszych TOS i Umowie Sprzedaży, podczas gdy decyduje się nabyć wszelkie formy usług lub produktów dostarczanych przez AndWebTraffic.com w zamian za pieniężną lub w innej formie rekompensatę finansową.

Nadużycie

Powiadom nam o jakichkolwiek naruszeniach Warunków Korzystania z Usługi poprzez kontaktowanie się z AndWebTraffic.com.

© AndWebTraffic.org    sobota, 27 lutego 2021
Facebook Twitter