Köpavtal

Alla beställningar som behandlas av AndWebTraffic.com är på de villkor som finns på sidan för Användarvillkor, liksom de i följande Serviceavtal.

Genom att placera en order, är det underförstått att du har läst, förstått och godkänt villkoren på både sidan för Serviceavtal och den förlängda sidan för Användarvillkor. Dessa villkor är ett avtal mellan dig ("kund, klient, annonsör, återförsäljare") och AndWebTraffic.com ("oss"). De bör läsas och förstås.

Alla beställningar behandlas så snart som möjligt efter det datum de är beställda. Denna period sträcker vanligtvis mellan 24 till 72 timmar, beroende på beställningens volym. Denna tidsram utesluter beställningar på helgerna; dessa behandlas på nästa arbetsdag. Beroende på efterfrågan kan kampanjprocessen ta upp till 72 timmar att initieras.

All trafik skickas "som den är". Alla kampanjer anses aktiva för så snart som den första besökaren (träffar/trafik) levereras till kundens hemsida.

Alla trafik/träffar kommer att levereras till webbadressen som lämnats in vid beställningen. Vid ett fel i den inlämnade webbadressen, kommer Kunden inte att hålla AndWebTraffic.com eller dess samarbetspartners ansvariga för felet. All trafik som levereras till en Kunds sajt som avspeglar ovanstående fel kommer inte att krediteras eller få rätt till återbetalning.

När det gäller kampanjens startdatum, på grund av variationer i mängden köpt trafik vid olika tidpunkter, kan startdatumet variera. Vi är inte på något sätt ansvariga om din kampanj inte börjar ta emot trafiken innan ett visst datum.

Du är garanterad att vi kommer att skicka antalet besökare till webbadressen du anger inom 60 dagar eller mindre. Detta är den enda garantin för denna tjänst. Under inga omständigheter ska vi vara ansvariga för följdriktiga, direkta, indirekta, tillfälliga, straffbara, eller andra skador över huvud taget. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, skadestånd för förlorad vinst, förlust av information eller andra ekonomiska förluster till följd av användningen eller oförmågan att använda paketet. Detta gäller även om vi, tjänsteleverantören, har informerats om möjligheten av sådana skador.

Om vi inte kan leverera det antal besökare vi utlovade inom 60 dagar från kampanjens startdatum, då kan du kräva återbetalning. I den osannolika händelse att vi, tjänsteleverantören, inte levererar antalet besökare som vi utlovade, kommer vi att ge en proportionell återbetalning av hela inköpspriset. I de fall där återbetalning efterfrågas, förbehåller vi oss rätten att undersöka ytterligare och godkänna eller avböja din förfrågan. Återbetalningar utfärdas efter eget omdöme av AndWebTraffic.com.

I situationer där Kundens sajt blir otillgänglig av någon anledning ("servern är nere eller otillgänglig, gått ut, eller visar sig vara aktiva men med interna serverfel, 404 fel och andra typer av vanliga eller ovanliga fel i samband med internet och dess underliggande infrastruktur "), kommer Kunden inte hålla AndWebTraffic.com eller dess samarbetspartners ansvariga för dessa fel. All / någon trafik som levereras till Kundens sajt under denna stillestånd kommer inte att krediteras eller återbetalas. I händelse av att något av de ovanstående fel uppstår, inklusive eventuella fel som inte nämns, men klart är avsedda, kan kunden skriftligen lämna en begäran om att kampanjen placeras i väntläge. Vid upplösning av problemet, kommer den pausade kampanjen att återupptas. All trafik som tidigare skickats kommer varken att krediteras eller återbetalas.

Vi använder ett modernt spårningssystem för att spåra din annonskampanj. Varje order får ett unikt kampanj-ID som används för att spåra besökarna som skickas till din sajt. När vi levererar en annons, hänvisar AndWebTraffic.com besökarna till detta kampanj-ID. Kunden förstår att om besökaren som tittar på annonsen stänger det innan den har laddat klart (pga nätverksbandbredd, krävande grafik, animering eller ointresse från gästen osv.), kommer det att räknas som en sedd annons enligt vårt system. Det vill säga, vi har skickat din sajt till besökaren och har därför uppfyllt vår förpliktelse. Det är viktigt att notera att denna situation kanske inte visas i din webbplaststatistik. AndWebTraffic.com kan inte kontrollera handlandet av individer som tittar på din webbplats och kan inte hållas ansvariga för dessa åtgärder.

När du köper en trafikkampanj, förstår och godkänner du att statistiksystemet som används av AndWebTraffic.com kommer att fungera som den officiella logg av levererad trafik. AndWebTraffic.com kan inte hållas ansvarig för trafik som inte kom från din kampanjsidan men har skickats från vår annonsserver under stillestånd av några komponenter på Internet eller på en kunds sajt av någon anledning. Observera att all trafik som levereras under dessa förhållanden inte kommer att krediteras eller återbetalas.

AndWebTraffic.com tillåter INTE kampanjsidor med någon form av popup-fönster, selektionspaneler eller någon annan typ av extra-genererade fönster, inklusive systemmeddelandefönster och JavaScript-varningsfönster, som inte är angivet i paketbeskrivningen. Alla ytterligare fönster som genereras av din webbplats ska betraktas som en pop-up fönster. Du får inte använda JavaScript för att ändra fönsterstorleken. Din kampanjsida får inte innehåller någon form av MUSIK/LJUD eller JAVA APPLETS på gästernas landningssida. Att försöka att använda JavaScript-kod som förändrar människors startsidor eller lägger till din webbplats till sina favoriter är förbjudet.

Om ett popup-fönster någon gång installeras på webbadressen, kommer AndWebTraffic.com att STOPPA kampanjen och du kommer INTE ha rätt till återbetalning.

Kunden förstår att trafikräknare ("Träff-" räknare) på din sajt inte representerar det exakta antalet besökare som skickas till din webbplats. Detta beror på de stora mängder trafik som skickas till sajten under en relativt kort tidsperiod. Kunden förstår också att AndWebTraffic.com inte garanterar försäljning eller registreringar och kommer inte att ge en återbetalning om detta inte uppfylls. Med andra ord, AndWebTraffic.com garanterar inte försäljning, inte heller kommer de att hållas ansvariga om inget genereras. Den enda garantin för denna tjänst är att vi kommer att skicka besökare till din webbplats.

Kunden förstår att beställningen gäller för den angivna period. Dessa villkor kan ändras när som helst efter den angivna period har gått ut.

Kunden får inte sälja, tilldela eller överföra någon av de rättigheter eller tjänster som medföljer köpet. Kunden får inte, under några omständigheter, ha någon typ av pop-upreklam på webbplatsen som främjas av AndWebTraffic.com, såvida ett paket inte var köpt och tillät dem. Kunden får inte ändra innehållet i webbadressen som utannonseras på något sätt utan skriftligt tillstånd från AndWebTraffic.coms auktoriserade personal. Alla försök, antingen av misstag eller med mening, som underminerar syftet med denna innehållsförteckning eller de allmänna principer som det skrevs för, kommer att resultera i omedelbar radering av ditt konto utan berättigande till återbetalning eller justeringar.

Om det finns en diskrepans mellan mängden trafik som levereras av AndWebTraffic.com och mängden trafik som levereras till Kunden, samtycker Kunden att använda den rapport som skapas av vår ("AndWebTraffic.com") kampanjchef att vara den officiella rapporten. Kunden förstår och godkänner att kampanjrapporten som tas emot av AndWebTraffic.com är sann och korrekt, och går med på att inte hålla AndWebTraffic.com, dess moderbolag, liksom alla företag och individer som deltar, skyldiga för eventuella oväntade resultat som kommer från någon reklamkampanj .

Kundtjänstpersonal är tillgänglig praktiskt taget dygnet runt. Alla förfrågningar måste göras skriftligen via e-post eller via telefon. Kunden förstår också att teknisk support kanske inte är tillgängligt på den exakta tiden när kunden tar kontakt. Det är vår policy att svara på alla mejl inom 24-48 timmar. Kunden samtycker till dessa tjänstevillkor och förstår att de är juridiskt bindande.

AndWebTraffic.com skall tillåtas att identifiera en Kund som en AndWebTraffic.com-Kund och får använda Kundens namn i samband med AndWebTraffic.coms marknadsföringsmaterial. Med förbehåll för förhandsgodkännande av varje part, får AndWebTraffic.com välja att utfärda ett gemensamt pressmeddelande som annonserar Kundens marknadsföringpartnerskap med AndWebTraffic.com.

AndWebTraffic.com främjar inte spam, bluff, hat, porr, warez, dataintrång, eller någon annan sajt/erbjudande som den mest känslige kund kan anse offensiv. Varje försök att undvika våra avsedda riktlinjer kommer att sluta med att kontot blockeras utan möjlighet till återbetalning.

AndWebTraffic.com kommer inte att leverera allmän trafik till webbplatser med innehåll som inte är lämplig för offentlig visning om du inte har specifikt beställt kasino- eller en vuxentrafik. Olämpligt innehåll inkluderar, men är inte begränsat till, sexuellt innehåll, hat-eggande innehåll, olagligt innehåll (i USA) och innehåll som uppmuntrar olagliga aktiviteter eller våld. Vad som utgör olämpligt innehåll skall bestämmas vid vårt eget omdöme.

AndWebTraffic.com kommer att granska din webbplats innan vi initierar en kampanj. Om din webbplats ändras under kampanjen på ett sätt att den innehåller olämpligt innehåll, kommer AndWebTraffic.com stoppa kampanjen omedelbart. I detta fall, kommer du inte att få en återbetalning.

AndWebTraffic.com kan inte hållas ansvariga för faktorer utanför vår kontroll som kan störa vår förmåga att leverera besökare till din webbadress. Sådana faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, stillestånd på din server, överanvändning av din bandbredd kvot (i förekommande fall), fel på din sajt, pop-up stoppare, och nätverksfel bortom våra servrar. Kontakta gärna ditt webhosting-företag eller nätoperatör om du är osäker på om ditt hostingkonto är kompatibelt med programmet du beställer.

TERMINOLOGI: (1) I det aktuella sammanhanget, inträffar ett besök generellt sätt när en textfil laddas upp från din server (detta inkluderar HTML-filer). En träff händer när en fil laddas upp från din webbserver. Eftersom att ladda en enkel webbsida kan orsaka att flera filer laddas upp (t.ex. bilder), det är inte ovanligt att flera träffar inträffar när en sida laddas. Sålunda är antalet träffar alltid större än (eller lika med) antalet besök. Termen "antal besökare" är utbytbar med termen "antal besök". Flera "besök" kan komma från en enda IP-adress eller individ. Detta inträffar vanligtvis när en individ återgår till eller laddar om en webbsida. (2) "Pro-rata" återbetalningar beräknas genom att dividera antal besök vi har levererat genom antal besök som du har beställt. Resultatet av denna beräkning subtraheras från 1 och den resulterande siffran multipliceras med ditt inköpspris för att komma fram till den "pro-rata" återbetalningen. (3) Riktade kampanjer är alla språk-, nisch-, eller platsspecifika kampanjer. Icke-riktade kampanjer är de som inte är språk-, nisch- eller platsspecifika.

Om någon bestämmelse i detta Avtal bedöms som ogiltig eller ogenomförbar av någon jurisdiktion eller statlig myndighet som är behörig, kommer den särskilda bestämmelse anses förändrad i den utsträckning som krävs för att göra bestämmelsen giltig och genomförbar. De återstående bestämmelserna kommer fortfarande att gälla fullt ut.

Kunden godkänner att AndWebTraffic.com inte skall vara ansvarig för någon ändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten. AndWebTraffic.com förbehåller sig rätten att när som helst och då och då att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, Tjänsten (eller någon del därav) med eller utan förvarning.

FÖRBEHÅLL FÖR TILLÄMPLIG LAG, KUNDEN FÖRSTÅR UTTRYCKLIGEN OCH SAMTYCKER ATT AndWebTraffic.com OCH DESS DOTTERBOLAG, DOTTERBOLAG, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA, AGENTER, PARTERS OCH LICENSGIVARE INTE SKA VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJDRIKTIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INBERÄKNAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR PÅ VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM AndWebTraffic.com HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR), I SAMBAND MED: (i) ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN; (ii) KOSTNADEN FÖR ERSÄTTNINGSVAROR OCH -TJÄNSTER TILL FÖLJD AV VAROR, DATA, INFORMATION, ELLER TJÄNSTER SOM KÖPS, ELLER ERHÅLLITS ELLER MEDDELANDEN MOTTAGNA ELLER TRANSAKTIONER SOM INGÅTTS GENOM ELLER FRÅN TJÄNSTEN; (iii) OBEHÖRIG TILLGÅNG TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA; (iv) UTTALANDEN ELLER UPPFÖRANDE AV NÅGON TREDJE PART PÅ TJÄNSTEN; ELLER (v) ÖVRIGA FRÅGOR SOM RELATERAR TILL TJÄNSTEN.

Detta avtal kan ändras när som helst utan förvarning.

Du är härmed, överens om att genom att beställa tjänster från oss, att du har läst och accepterat alla ovanstående villkor.

SLUT PÅ AVTALET

Uppdaterad: 2014-02-21

© AndWebTraffic.org    lördagen den 27:e februari 2021
Facebook Twitter