Användaravtal

Godtagande

AndWebTraffic.coms tjänster är underlydande användaravtalet. Notera att framtida uppdateringar av användaravtalet är under AndWebTraffic.coms diskretion och kan bli ändrat utan notis. Likaså, användandet av tjänsterna erbjudna av oss eller av någon av våra dotterbolag är underlydande offentliga riktlinjer/regler applicerbart till användandet av dessa tjänster, som kan komma att bli offentligjorda när som helst. Alla sådana riktlinjer/regler är härmed tillagda i användaravtalet.

Beskrivning av Tjänst

AndWebTraffic.com tillhandahåller följande: trafik genereringsverktyg, shopping redskap, märkesprofilerings program, personifierat innehåll, som är tillhandahållet hos AndWebTraffic.coms nätverk av egendomar och detta kan tillträdas från vilket medium och vilken enhet som helst. Vid godkännande av användaravtalet, införstår du och accepterar att annonser möjligen ingår som en del i tjänsten. Du införstår och accepterar även att få meddelanden, som del av tjänsten, från AndWebTraffic.com som tillexempel administrativa meddelanden och all kommunikation som är del av AndWebTraffic.com medlemskap. Du införstår och accepterar att tjänster tillhandahålls "som de är" och att AndWebTraffic.com antar inget ansvar för icke-leverans, strykning, och eller misslyckandet av att lagra användarkommunikation eller personliga inställningar. Du är ansvarig för att få tillträde till sådan service, och att tillträde kan innebära en tredjepartsavgift (internet service leverantör eller sändningstidsavgifter) som AndWebTraffic.com inte är ansvarig för. Du införstår och accepterar att AndWebTraffic.com kan skapa särskilda områden av service som innehåller vuxen- eller moget innehåll. Du instämmer att du är minst 18 år för att få tillgång till sådant innehåll. I annat fall ska användare av AndWebTraffic.com vara minst 13 år.

Registerings skyldighet

För att använda tjänsten, styrker du att du är vid laglig ålder för att ingå ett bindande kontrakt och att du lagligt inte är utestängd från att tillgå tjänster. När du registrerar dig, instämmer du:

  • Att informationen om dig är sanningsenlig, korrekt, aktuell, och komplett så som Tjänst Registreringsformen kräver och
  • att du underhåller och uppdaterar registreringsdatan så att den är sanningsenlig, aktuell, korrekt, och komplett.

Du införstår och accepterar att AndWebTraffic.com har förståliga skäl till att avbryta eller uppsäga ditt konto om den information du tillhandahåller är falsk, felaktig, oaktuell, eller ofullständig.

Integritetsskydd

Registrerad data och annan särskild information om dig faller under integritetsskyddet. Du införstår att användandet av tjänsten betyder att du samtycker till insamlingen och användandet av denna information (Underlydande integritetsskyddet), överlämningen av den till lagerplatser, processeringen och användandet av AndWebTraffic.com .

Medlemskonton

Om du blir tilldelad ett lösenord och ett konto efter fullbordad registrering, kommer du att vara skyldig att försäkra diskretion angående lösenord och användaruppgifter. Du är ansvarig för all aktivitet som inträffar med ditt lösenord och användaruppgifter. Du överensstämmer att direkt underrätta AndWebTraffic.com om säkerhetsintrång sker på ditt konto och du försäkrar att du loggar ut från ditt konto efter varje session. AndWebTraffic.com är inte ansvariga för förlorad eller skada

Handhavande

Du är införstådd med att all information/innehåll, oavsett om det är upplagt offentligt eller privat, är helt under ansvar från den som upplagt sådant innehåll. AndWebTraffic.com har ingen kontroll över det innehåll som läggs upp via webbsidans tjänst och därför finns det ingen garanti för integritet, riktighet eller kvalitet. Du är också införstådd i att användandet av webbsidans tjänster kan medföra att du utsätts för material som är oanständigt, stötande eller motbjudande.
Du är införstådd med och instämmer till att använda dig av tjänsterna som tillhandahålls av AndWebTraffic.com på ett sätt som INTE skadar andra, inte kränker individers rättigheter, immatriell äganderätt inkluderat, eller främja illegala aktiviteter som är definierade av lokala och/eller internationell lag.

Inlämnat Material

AndWebTraffic.com gör inte anspråk på ägarskap av innehåll som du lämnar in eller gör tillgänglig som del av tjänsten. Däremot, innehåll som du lämnar in som del av den offentliga tillgängliga versamheten av tjänsten, har AndWebTraffic.com rätten att distribuera, reproducera, förändra på alla sätt som gagnar AndWebTraffic.com.

Bidrag och Feedback

Du är införstådd med och instämmer att bidrag automatiskt blir AndWebTraffic.coms ägodel och att AndWebTraffic.com kan välja, med sitt gottfinnande, att använda sådana bidrag på ett sådant sätt att det gagnar AndWebTraffic.com. Du instämmer även att du inte har rätt till någon ersättning för sådana bidrag.

Uppsägning

Du instämmer att AndWebTraffic.com i vissa omständigheter och utan förvarning kan ställa in eller avsluta ditt användarkonto, associerade mejladresser, och tillgäng till sidans tjänster. Anledningen till sådan avslutning skall och inkluderar, men inte begränsad till (a) brott mot användaravtalet (b) involverandet in bedrägeriaktiviteter och/eller (c) utebliven betalning av någon av avgifterna.

Restriktion av Skyldighet

Underlydande applicerbar lag, du uttryckligen förstår och instämmer att AndWebTraffic.com och dennes dotterbolag, filialer, anställda, tjänstemän, licensgivare, företrädare, och delägare skall inte vara skyldiga dig för någon direkt, indirekt, följande, tillfällig, föredömlig, eller speciella skador, inkluderat, men inte begränsat till, goodwill, användning, data eller andra immateriell skada (även om AndWebTraffic.com har blivit underrättade om möjligheten av sådana skador), som resultat av:(i) användandet eller oförmågan att använda tjänsten; (ii) kostnaden av anskaffandet av ersättningsgods och tjänster medförande att varor, data, information eller tjänster köpta eller anskaffade eller mottagna meddelanden eller ingångna transaktioner genom eller från tjänsten; (iii) obehörig tillgång till eller förändring av dina sändningar eller data; (iv) uttalanden eller handhavande av tredjepart på tjänsten; eller (v) något annat ärende rörande tjänsten.

Generell Fullständig Överenskommelse

Detta användaravtal ersätter alla föregående överenskommelser mellan dig och AndWebTraffic.com med hänsyn till tjänsten. Däremot, andra villkor och omständigheter kan förekomma vid användandet eller anskaffningen av andra AdWbeTraffic.com tjänster eller filial tjänster.

Köpeavtal

Anskaffandet av någon av tjänsterna eller produkter erbjudna av AndWebTraffic.com eller dess filialer är underlydande villkoren och omständigheterna som är uppsatta av köpeavtalet. Du införstår och instämmer att alla villkor, riktlinjer, och omständigheter infattade i våra användaravtal och köpeavtal när du förbinder dig att erhålla någon form av tjänst eller produkt erbjudna av AndWebTraffic.com i utväxling mot penga- eller någon annan form av finansiellkompensation.

Överträdelse

Rapportera överträdelser av användaravtal genom att kontakt AndWebTraffic.com

© AndWebTraffic.org    lördagen den 27:e februari 2021
Facebook Twitter