AndWebTraffic

Bảo mật

Chính sách Bảo mật này là kết hợp tài liệu tham khảo tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và hướng dẫn về AndWebTraffic.com, bao gồm cả các Điều khoản Dịch vụ của AndWebTraffic.com (TOS). Chính sách Bảo mật này thể hiện thực hành bảo mật của AndWebTraffic.com và áp dụng cụ thể cho tất cả các thông tin do AndWebTraffic.com thu thập. Nó thông báo cho người sử dụng về các điều khoản sau đây:

  • Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập từ bạn qua trang web và chúng được sử dụng và chia sẻ như thế nào.
  • Các tùy chọn có sẵn của người dùng liên quan đến việc sử dụng các thông tin của anh/cô ấy.
  • Các phương thức an ninh để bảo vệ việc lạm dụng bất cứ thông tin của người dùng.
  • Việc sử dụng cookies của AndWebTraffic.com.
  • Các liên kết được bao gồm trong AndWebTraffic.com.
  • Các phương thức chia sẻ có sẵn và được phép

Chúng Tôi Sử Dụng Những Thông Tin Được Thu Thập Như Thế Nào

AndWebTraffic.com là chủ sở hữu duy nhất của tất cả các thông tin được thu thập trên trang web, trong đó bao gồm các thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua email hoặc bất kỳ liên hệ khác của bạn. Tất cả các thông tin được thu thập trên trang web được dùng để bán hoặc cho bất cứ ai thuê.

Thông tin Cá nhân

AndWebTraffic.com sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì các mục đích nội bộ riêng bao gồm cả liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại thông báo cho bạn về bất kỳ thông tin cập nhật về các dịch vụ và/hoặc sản phẩm và cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến các giao dịch trực tuyến của bạn với AndWebTraffic.com. Bằng việc sử dụng AndWebTraffic.com, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin của bạn theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Quảng cáo

Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin qua email trong đó có thông tin mà AndWebTraffic.com nghĩ rằng bạn có thể quan tâm. Tuy nhiên, chúng tôi không gửi bất kỳ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà quảng cáo của chúng tôi.

Thay đổi Thông báo

Theo thời gian, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật ví dụ như thay đổi và mở rộng dịch vụ của AndWebTraffic.com. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn, trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không gửi đến qua email hoặc bất kỳ cách nào khác trong tương lai để cho bạn biết về các đề xuất đặc biệt, sản phẩm hoặc những thay đổi trong Chính sách Bảo mật này.

Truy cập vào Người sử dụng và Kiểm soát Thông tin

Bạn có thể lựa chọn không nhận bất kỳ thông báo trong tương lai từ chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại để thực hiện những điều sau đây liên quan đến thông tin của bạn:

  • Xác nhận những thông tin chúng tôi có về bạn, nếu có.
  • Thay đổi, chỉnh sửa, hoặc cập nhật các dữ liệu bạn cung cấp cho AndWebTraffic.com.
  • Yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ thông tin mà chúng tôi có về bạn.
  • Thể hiện bất kỳ mối quan tâm của bạn về cách AndWebTraffic.com đang sử dụng thông tin của bạn.

Đăng ký

Đối với bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ do AndWebTraffic.com cung cấp, bạn được yêu cầu điền vào một mẫu đăng ký. Khi đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin nhất định (ví dụ: Tên, địa chỉ email, và các thông tin trang web). AndWebTraffic.com sẽ sử dụng thông tin này để liên lạc với bạn về các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để cung cấp các dịch vụ cho bạn. Như một tùy chọn, bạn có thể chọn để cung cấp cho chúng tôi thông tin nhân khẩu của bạn như tuổi tác hay giới tính. Tuy nhiên, điều này không bắt buộc.

Đặt hàng

Để đặt mua trên AndWebTraffic.com, trang web yêu cầu thông tin từ bạn từ mẫu đơn đặt hàng. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên lạc của bạn (tên và quốc gia) và các thông tin tài chính (số thẻ tín dụng và ngày hết hạn của thẻ). Thông tin này được đặc biệt sử dụng cho mục đích thanh toán và bạn sẽ được liên lạc trong trường hợp có bất kỳ vấn đề xử lý các thông tin đã cung cấp.

Tiết lộ Bên thứ Ba

Thông tin khách hàng, dù là công hay tư nhân, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc giao cho bất kỳ công ty nào khác vì bất cứ lí do gì, mà không cần sự đồng ý của khách hàng, trừ cho mục đích rõ ràng của việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua theo yêu cầu của khách hàng.

Bảo mật Thông tin Cá nhân

Cho sự an toàn và bảo vệ bạn, thông tin thẻ tín dụng của bạn không được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Nhà cung cấp cổng thanh toán của chúng tôi, (nhập tên nhà cung cấp ở đây), giữ thông tin được mã hóa này và bảo đảm an toàn cho bạn.

Cookies

Một cookie là một phần của dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng truy cập trang web để cải thiện truy cập của một người vào trang web và cũng giúp trang web để xác định truy cập và theo dõi các hoạt động của khách hàng. AndWebTraffic.com sử dụng "cookies" cho mục đích đăng nhập và giỏ mua hàng. Ví dụ, AndWebTraffic.com sẽ gửi phiên cookie đến máy tính của bạn khi bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn. Cookie này sẽ giúp bạn truy cập một bội số các trang trên trang web trong một phiên duy nhất, theo cách đó; bạn sẽ không cần phải nhập mật khẩu của bạn trên mỗi trang.
AndWebTraffic.com không có quyền kiểm soát hoặc truy cập vào các tập tin cookie được sử dụng bởi các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Tuy nhiên, mặc dù việc thiếu kiểm soát hoặc truy cập, nhưng các tập tin cookie sẽ liên kết đến bất kỳ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Ngoài ra, bạn có tùy chọn chuyển các tập tin cookie thông qua trình duyệt web ưu tiên của bạn.

Thông tin chia sẻ với các đối tác của chúng tôi

Bạn hiểu rằng AndWebTraffic.com có đối tác với những người mà chúng tôi cung cấp một số dịch vụ của mình. Khi bạn đăng ký các dịch vụ này, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ URL web cho mục đích cụ thể của việc đề xuất các dịch vụ này. Ngoài ra, AndWebTraffic.com không cho phép các bên sử dụng thông tin định danh cá nhân ngoại trừ cho mục đích cụ thể của việc đề xuất các dịch vụ được xác định.

Sử dụng Email

Địa chỉ email mà bạn cung cấp cho việc xử lý đặt hàng, có thể được sử dụng để gửi thông tin của bạn và những cập nhật liên quan đến đặt hàng của bạn, ngoài những tin tức, cập nhật, và/hoặc thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ định kỳ có liên quan, v.v...

Liên Kết Đến Các Trang Khác

Bằng cách sử dụng AndWebTraffic.com, bạn hiểu rằng trang web có chứa các liên kết đến các trang web khác. Nhận thức được rằng AndWebTrafffic.com không chịu trách nhiệm về nội dung các trang web liên kết hoặc những thực hành bảo mật của họ. Tuy nhiên, chúng tôi có trách nhiệm để thông báo và khuyến khích tất cả người dùng AndWebTraffic.com phải nhận thức được và đọc các Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật của bất kỳ trang web khác liên kết đến AndWebTraffic.com.