AndWebTraffic

Điều khoản Dịch vụ

Chấp nhận

Các dịch vụ của AndWebTraffic.com được ràng buộc theo các Điều khoản Dịch vụ (TOS). Lưu ý rằng bất kỳ bản cập nhật trong tương lai trên TOS theo tùy ý của AndWebTraffic.com và có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, việc sử dụng bất kỳ dịch vụ do chúng tôi cung cấp hoặc bất kỳ trang web liên kết của chúng tôi đều phải tuân theo mọi chỉ dẫn/quy tắc áp dụng đối với việc sử dụng các dịch vụ, mà có thể được đăng ngay lập tức. Tất cả các quy tắc/hướng dẫn này, từ đây, kết hợp bằng cách tham chiếu tới TOS.

Miêu tả Dịch vụ

AndWebTraffic.com cung cấp: công cụ thế hệ lưu lượng truy cập, dịch vụ mua sắm, lập trình có thương hiệu, và nội dung cá nhân, được cung cấp tại mạng lưới của AndWebTraffic.com và có thể được truy cập thông qua bất kỳ phương tiện hoặc thiết bị nào. Bằng việc đồng ý với những điều khoản, bạn cũng hiểu và đồng ý rằng quảng cáo có thể được bao gồm như là một phần của dịch vụ. Bạn cũng hiểu và đồng ý nhận, như là một phần của dịch vụ được cung cấp, liên hệ từ AndWebTraffic.com như thông báo dịch vụ và thông điệp hành chính và thông tin liên lạc như là một phần của thành viên AndWebTraffic.com nếu bạn trở thành một thành viên của AndWebTraffic.com. Bạn hiểu và đồng ý rằng dịch vụ này được cung cấp "NGUYÊN TRẠNG" và rằng AndWebTraffic.com không chịu trách nhiệm không giao hàng, xóa và/hoặc không lưu trữ bất kỳ thông tin liên lạc của người dùng hoặc thiết lập cá nhân. Bạn chịu trách nhiệm cho việc truy cập vào dịch vụ đó, và những truy cập có thể liên quan đến tính phí của bên thứ ba (nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc phí đường truyền) mà AndWebtraffic.com không chịu trách nhiệm. Bạn hiểu và đồng ý rằng AndWebTraffic.com có ​​thể tạo ra một số dịch vụ có chứa nội dung người lớn. Bạn đồng ý rằng bạn phải ít nhất 18 tuổi để truy cập nội dung như vậy, nếu chúng được tạo ra bất cứ lúc nào. Nếu không, tất cả người dùng phải ít nhất 13 tuổi để sử dụng các dịch vụ của AndWebTraffic.com.

Nghĩa vụ Đăng ký

Để sử dụng dịch vụ, bạn thể hiện rằng bạn đang trong độ tuổi hợp pháp để tạo một hợp đồng ràng buộc và theo luật mà bạn không bị cấm truy cập vào các dịch vụ. Khi đăng ký, bạn đồng ý:

  • Đó là các thông tin về bạn là đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ theo yêu cầu trên Mẫu Đăng Ký Dịch Vụ và
  • Để duy trì và cập nhật các thông tin đăng ký để giữ chúng luôn đúng, hiện hành, chính xác và đầy đủ.

Bạn hiểu và đồng ý rằng AndWebTraffic.com có căn cứ hợp lệ để đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu phát hiện những thông tin đã cung cấp là không đúng sự thật, không chính xác, không trung thực, hoặc không đầy đủ.

Chính Sách Bảo Mật

Dữ liệu Đăng ký và một số thông tin khác về bạn phải tuân theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bạn hiểu rằng việc sử dụng các dịch vụ có nghĩa rằng bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng (tùy thuộc vào Chính sách Bảo mật của chúng tôi) thông tin này, bao gồm cả chuyển nhượng đến các địa điểm lưu trữ, xử lý và sử dụng bởi AndWebTraffic.com.

Tài Khoản Thành Viên

Trong trường hợp bạn được cấp một mật khẩu và một tài khoản sau khi hoàn tất đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu để đảm bảo tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản người dùng của bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay lập tức cho AndWebTraffic.com bất kỳ vi phạm an ninh đến tài khoản của bạn và (b) đảm bảo rằng bạn đăng xuất khỏi tài khoản của bạn vào cuối mỗi phiên giao dịch. AndWebTraffic.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do bạn không thực hiện theo mục 5.

Tư Cách Đạo Đức

Bạn hiểu rằng tất cả các thông tin/nội dung, cho dù được đăng công khai hay được gửi riêng tư, là trách nhiệm duy nhất của người tạo nội dung đó. AndWebTraffic.com không kiểm soát nội dung gửi qua dịch vụ của trang web và như vậy, không có đảm bảo cho tính toàn vẹn, tính chính xác và chất lượng của dịch vụ. Bạn cũng hiểu rằng bằng cách sử dụng dịch vụ của trang web, bạn có thể được tiếp cận với nội dung đó là không đứng đắn, xúc phạm, hoặc phản đối.
Bạn hiểu và đồng ý sử dụng những dịch vụ được cung cấp bởi AndWebTraffic.com một cách thức không gây tổn hại cho người khác, vi phạm quyền của bất kỳ cá nhân, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ, hoặc xúi giục các hoạt động bất hợp pháp theo quy định của khu vực và/hoặc luật pháp quốc tế.

Nội Dung Được Gửi

AndWebTraffic.com không yêu cầu quyền sở hữu của nội dung mà bạn gửi hoặc có sẵn để đưa vào dịch vụ. Tuy nhiên, đối với các nội dung hoặc đệ trình được gửi cho truy cập công cộng của dịch vụ, bạn trao cho AndWebTraffic.com các giấy phép phân phối, sao chép lại, sửa đổi, trong bất kỳ cách nào có lợi cho AndWebTraffic.com.

Đóng góp và Phản hồi

Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ đóng góp sẽ tự động trở thành tài sản của AndWebTraffic.com và AndWebTraffic.com có thể lựa chọn, theo quyết định của họ, sử dụng các khoản đóng góp theo một cách có lợi cho AndWebTraffic.com. Bạn cũng đồng ý rằng, bạn không được hưởng bất kỳ bồi thường cho những đóng góp như vậy.

Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng AndWebTraffic.com trong những trường hợp nhất định và không cần báo trước ngay lập tức có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản người dùng của bạn, bất kỳ địa chỉ email liên kết, và tiếp cận với dịch vụ của trang web. Nguyên nhân của việc chấm dứt này sẽ và bao gồm, nhưng không giới hạn (a) vi phạm TOS (b) tham gia vào các hoạt động gian lận và/hoặc (c) không thanh toán bất kỳ khoản phí nào.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Tùy thuộc vào luật áp dụng, bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Andwebtraffic.com và các chi nhánh, công ty con, các nhân viên, cán bộ, người được cấp phép, đại lý, đối tác sẽ không chịu trách nhiệm với bạn cho bất kỳ những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, điển hình, hoặc đặc biệt, bao gồm, nhưng không giới hạn, uy tín, sử dụng, dữ liệu hay thiệt hại vô hình khác (thậm chí nếu Andwebtraffic.com đã thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy), như một hệ quả của: (i) việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ; (Ii) chi phí mua hàng hoá và dịch vụ từ bất kỳ dịch vụ hàng hóa, dữ liệu, thông tin, mua thay thế hoặc thu được hoặc tin nhắn nhận được hoặc giao dịch hoặc từ các dịch vụ; (Iii) truy cập trái phép vào hoặc thay đổi truyền tải hoặc dữ liệu của bạn; (Iv) tuyên bố hay hành động của bất kỳ bên thứ ba trên các dịch vụ; hoặc (v) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến dịch vụ.

Thỏa Thuận Tổng Thể

TOS này thay thế mọi thoả thuận trước đó giữa bạn và AndWebTraffic.com liên quan đến Dịch Vụ. Tuy nhiên, các điều khoản và điều kiện khác có thể áp dụng khi bạn sử dụng hoặc mua các dịch vụ của AndWebTraffic.com hoặc dịch vụ liên kết khác.

Thỏa Thuận Mua Hàng

Việc mua bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào do AndWebTraffic.com hoặc chi nhánh của nó cung cấp sẽ bị ràng buộc vào các điều khoản và điều kiện được quy định trong hợp đồng mua bán của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý với tất cả các điều khoản, chính sách và điều kiện được quy định trong TOS của chúng tôi và các hợp đồng mua bán khi bạn cam kết để có được bất kỳ hình thức dịch vụ hoặc sản phẩm do AndWebTraffic.com cung cấp để đổi lấy tiền hoặc bất kỳ hình thức bồi thường tài chính khác.

Vi Phạm

Báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm Điều khoản Dịch vụ bằng cách liên hệ với AndWebTraffic.com